Stavební pozemek Šošůvka

rezervováno 🙂

1.682.500,-

Cena včetně právních služeb a provize.

Výjimečná lokalita. 

Výjimečné výhledy. 

Výjimečně připravený pozemek.

Bs1 je definována jako Plocha smíšená obytná Příhon s rozlohou 0,520 hektaru. Tyto plochy jsou určeny především pro bydlení v rodinných domech, s možností malého hospodaření a umístění služeb a drobné výroby. Jsou zařazeny do kategorie „Bs“, což naznačuje smíšené obytné využití, a jako součást urbanistické koncepce respektují existující strukturu zastavěného území s doplněním nových zastavitelných ploch.

Téměř obdélníkový pozemek v lehce svažitém terénu umožní vzniknout bydlení s krásným výhledem do krajiny, zároveň však udrží soukromí od souseda „pod vámi“. Spousta místa pro vaše plány za dostupnou cenu.

Intenzita využití ploch:

 • Min. výměra stavebních pozemků pro rodinné domy v plochách Bs1 – Bs5 – 600 m2 

Prostorová regulace zástavby:

 • Výška objektu max. 2 NP, tj. jedno nadzemní podlaží a využité podkroví (ve velmi svažitém terénu je nutné posuzovat individuálně)
 • V zastavěných plochách řešit návaznosti na výšku okolní zástavby 
 • Stavba musí být umístěna nejméně 30 m od hranice lesního pozemku

Přípustné využití: 

 • Pozemky staveb pro bydlení v bytových domech, pozemky občanského vybavení, pozemky veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, pozemky související dopravní a technické infrastruktury (objekty garáží pouze v kapacitě odpovídající potřebě přilehlých obytných objektů)

Ochrana krajinného rázu a architektonicko – urbanistických hodnot území:

 • Prostorové regulativy je třeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a architektonicko – urbanistického kontextu vzhledem k jeho umístění 
 • Respektovat hodnoty historické zástavby obce ve struktuře zástavby i objemu jednotlivých staveb
 • Maximální zastavěnost stavebních pozemků v zastavitelných plochách pro rodinný dům 30%, ostatní stavby včetně zpevněných ploch 25%; podíl zeleně bude tvořit min. 45% pozemku
 • V části obci nacházející se v CHKO Moravský kras zachovat a dále budovat pro bydlení stavby venkovského charakteru typické pro Moravský kras 
 • Tvarové řešení novostaveb volit jednoduché
 • Novou výstavbu na okraji obce orientovat zahradami směrem do volné krajiny 
 • Ctít tradiční způsob ulicové zástavby a nové stavby situovat pouze v uliční frontě podél komunikací, nepřipustit chaotickou výstavbu rodinných domů za přední uliční frontou při hlubších parcelách
 • Na okraji zástavby dbát na zachování zeleného prstence, který sídlo tradičně odděloval od volné krajiny

NENAŠLI JSTE, CO JSTE HLEDALI?

thank you rub against mommy’s leg oh it looks so nice out, please let me outside again the neighbor cat was mean to me please let me back inside. Hate dogs scoot butt on the rug yet meow meow you are my owner so here is a dead bird but use lap as chair.